ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างจัดเตรียมพาหนะในการเดินทาง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนสู่สากล/กิจกรรมนักสื่อความหมายท้องถิ่น/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     10 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมพาหนะในการเดินทาง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนสู่สากล/กิจกรรมนักสื่อความหมายท้องถิ่น/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     9 ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนสู่สากล/กิจกรรมนักสื่อความหมายท้องถิ่น/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30 ส.ค. 2562