อำนาจหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา

26 ม.ค. 2561      331 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ /หรือกลุ่มจังหวัด

2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการ ติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในระดับจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือกลุ่ม จังหวัด โดยประสารหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4. ควบคุมกำกับดูแลด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลง และมาตรฐานที่กำหนด

5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรเครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัดและ/หรือ กลุ่มจังหวัด

6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

7. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับ มอบหมาย

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


แหล่งที่มา :